Hello
Film in Serbia
• ATA Karnet

ATA Karnet

Srbija je zemlja članica ATA karnet sporazuma koji omogućava prevoz opreme za snimanje bez ikakvih dodatnih troškova i papirologije, bez obzira da li putujete avionom ili kopnom. Pomoć pri izdavanju dokumenata za ATA karnet transport opreme pruža Privredna komora Srbije. (u prilogu su uputstva preuzeta od Privredne komore Srbije)

Privredna komora Srbije

Krunska 26, 11000 Beograd Tel./faks.: +381 (0)11 3231 016 Email: ata@pks.rs Kontakt: Milica Dubljević, Rukovodilac TIR and ATA odeljenja,  milica.dubljevic@pks.rs

ATA Carnet savetnik:

Tel: +381 (0)11 3304 533 Jelena Karamarkovic, jelena.karamarkovic@pks.rs Svetlana Radovanovic, svetlana.radovanovic@pks.rs

Šta je ATA Karnet?

ATA karnet je jednostavan medjunarodni carinski dokument koji omogućava privremeni uvoz najvažnijim grupama roba kojima se trguje u svetu. ATA karnetom roba cirkuliše neocarinjena za period od jedne godine na carinskom području zemlje koja je prihvatila Konvenciju o privremenom uvozu i to bez popunjavanja nacionalnih carinskih isprava, plaćanja carine ili polaganja depozita, što inače sledi u redovnom postupku za privremeni izvoz, odnosno uvoz. U svetu, ATA karnet je sinonim pasoša za robu. ATA je skraćenica, kombinacija početnih slova francuskih reči “Admission Temporaire” i engleskih reči “Temporary Admission”, što znači privremeni uvoz. Privredna komora Srbije, kao inicijator, obavila je kompleksnu proceduru i dobila ovlašćenja od Svetske federacije komora (WCF) i srpske Uprave carina da se ATA karneti izdaju pravnim i fizičkim licima u Srbiji. Privredna komora Srbije je pored izdavačke i garantna asocijacija, što znači da je od 01. novembra 2004. godine naša carina počela sa prihvatanjem inostranih ATA karneta. Prilikom reaktiviranja ugovora iskorišćena je mogućnost da se ATA karneti mogu izdavati i prihvatati na carinskom području jedne zemlje, pa se ATA karneti izdaju i prihvataju  na carinskoj teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije.

Kako funkcioniše sistem ATA karneta?

Sistem ATA karneta je najbolja ilustracija kako bliska saradnja izmedju privrede i carine može da unapredi medjunarodnu trgovinu. Svaka zemlja u okviru ATA sistema ima jedno telo garanta (nacionalna komora) koje je priznato od strane nacionalnih carinskih vlasti i  Svetske federacije komora. Organizacija garanta je ovlašćena da izdaje karnete. ATA medjunarodni lanac garancija pruža recipročne garancije carinskim vlastima da će carinske dažbine i takse u slučaju neispravnog korišćenja iste biti plaćene – na primer u slučaju prodaje umesto re-eksporta robe. ATA karneti funkcionišu u skladu sa medjunarodnim carinskim konvencijama, a u okviru Svetske Carinske Organizacije (WCO). Svetski Odbor za ATA Karnete upravlja sistemom u kooperaciji sa Svetskim Carinskim Odborom (WCO). U proteklih 40 godina postojanja sistem karneta se proširio od nekoliko zapadnoevropskih zemalja i danas pokriva najveći broj industrijalizovanog sveta i sve veći broj novih ekonomija. U 2002. godini izdato je oko 200.000 karneta širom sveta, a vrednost robe obuhvaćena njima je bila blizu 12 milijardi SAD dolara.  

ATA konvencija

Medjunarodni sistem je zasnovan na ATA Konvenciji, usvojenoj od strane Svetske carinske organizacije (WCO)-bivšeg Saveta za carinsku saradnju (CCC), 1961. godine i stupila je na snagu 1963. godine. Ova Konvencija je zatim dopunjena sa nekoliko drugih medjunarodnih Konvencija i na kraju je zamenjena sa Konvencijom o privremenom uvozu tzv. Istanbulskom konvencijom 26.juna 1990.godine. Republika Srbija je ratifikovala 2004. ATA konvenciju, a zatim je zamenila sa Istanbulskom konvencijom koja je stupila na snagu 29.05.2010. (Službeni glasnik RS-Medjunarodni ugovori br.1/2010.) Ratifikovani su sledeći Aneksi:
 •         Prilog A (Isprave za privremeni uvoz-ATA i CPD  karneti);
 •         Prilog B.1 (O robi za izlaganje ili upotrebu na izložbama, sajmovima, kongresima i         manifestacijama);
 •         Prilog B.2 (Profesionalna oprema);
 •         Prilog B.3 (Kontejneri, palete, ambalaža, uzorci i druga roba koja se uvozena u vezi sa nekom komercijalnom operacijom;
 •         Prilog B.4 (Uvoz robe u vezi sa proizvodnom operacijom);
 •         Prilog B.5 (Roba uvezena za potrebe obrazovanja, nauke ili kulture);
 •         Prilog B.6 (Lične stvari putnika i roba uvezena za sportske potrebe);
 •         Prilog B.7 (Turističko-propagandni materijal);
 •         Prilog B.8 (Roba uvezena u pograničnom prometu);
 •         Prilog B.9 (Roba uvezena u humanitarne svrhe);
 •         Prilog C (Prevozna sredstva);
 •         Prilog D (Prilog koji se odnosi na životinje);
 •         Prilog E (Roba uvezena uz delimično oslobodjenje od uvoznih carina i dažbina).
Po stupanju na snagu Konvencije o privremenom uvozu (29.05.2011.), ovi prilozi su, u skladu sa članom 27.Konvencije, okončali i zamenili Carinsku konvenciju o karnetu ATA za privremeni uvoz robe, donetu u Briselu 6. decembra 1961. godine (Konvencija ATA),  u odnosima izmedju strana ugovornica koje su prihvatile ove priloge i koje su strane ugovornice te konvencije.  

Nosilac ATA Karneta

Nosilac ATA karneta može biti samo domaće pravno ili fizičko lice. Nosilac ATA karneta može imati svog Zastupnika (jednog ili više-maksimum 3 mesta na karnetu). Zastupnik je osoba koja putuje sa karnetom tj., prati robu. To može biti sam prevoznik ili neka druga osoba koju nosilac ovlasti, a može se navesti i više osoba. Ukoliko  je zastupnik strano lice ili ne znate ko će to biti u rubrici “Zastupnik” se umesto imena upisuje Pismo ovlašćenja /Letter of authority. Lice ovlašćujete Pismom ovlašćenja na memorandumu firme , a ukoliko želite možete dobiti u ATA Odeljenju  formu obrasca Pisma ovlašćenja sa prevodom na engleski jezik, koje zastupnik mora pokazati cariniku svaki put kada obavlja operaciju izvoza/uvoza/tranzita sa ATA karnetom. To ovlašćenje se radi u onoliko primeraka koliko puta se prijavljujete carini sa ATA karnetom. ATA karnet se izdaje za robu koja će se privremeno izvesti iz Srbije, a zatim ponovo uvesti u nepromenjenom stanju. ATA karnet se ne izdaje za prehrambene proizvode (hranu, piće), robu namenjenu preradi ili popravci, reklamni materijal koji će biti podeljen na sajmovima ili izložbama i za  opremu koja treba da se koristi za industrijsku proizvodnju ili pakovanje robe ili za eksploataciju prirodnih izvora, za izgradnju, opravku ili održavanje zgrada, za uklanjanje zemlje i slične radove. Prema Konvenciji o privremenom uvozu, carinska služba teritorije privremenog uvoza ima slobodu procene koji će dokument za privremeni uvoz prihvatiti u pojedinom slučaju. Roba pomoću ATA karneta prelazi granicu brzo i jednostavno (bez angažovanja špeditera), ali pri tome se moraju poštovati odredjena pravila i uslovi:
 • sva roba izvezena ili uvezena po osnovu ATA karneta mora da bude u celosti ponovo izvezena/ponovo uvezena u istom stanju u kojem je bila izvezena/uvezena (nije namenjena za prodaju, iznajmljivanje, komercijalno održavanje, obradu, popravku, interni saobraćaj, industrijsku ambalažu ili proizvodnju, izgradnju, komercijalnu eksploataciju prirodnih resursa itd. ).
 •  Sva roba izvezena ili uvezena po osnovu ATA karneta mora da bude lako prepoznatljiva prilikom izvoza/uvoza i ponovnog izvoza/ponovnog uvoza (detaljan opis robe u Robnoj listi).
 • Sve vrednosti obuhvaćene robe moraju da predstavljaju pravu komercijalnu vrednost u zemlji izdavanja.
 • Svi nosioci moraju da poštuju nacionalne zakone i propise zemlje polaska/zemalja koje se posećuju/zemalja u tranzitu.
 • Sva roba obuhvaćena karnetom je podložna carinskoj inspekciji – Napomena 9 na zadnjoj zelenoj korici – i kada god se zahteva inspekcija od strane Privredne komore Srbije.
 • Rok važenja ATA karneta odredjuje Privredna komora Srbije u skladu sa rokom  predvidjenim Konvencijom, odnosno do 12 meseci od datuma izdavanja. Medjutim, carinski organi zemalja članica ATA lanca mogu da utvrde i kraći rok, shodno svojim nacionalnim propisima, a u skladu sa relevantnim Konvencijama.
Korišćenje ATA karneta predvidja se i za tranzit kroz zemlju, članicu ATA sistema,  pod uslovima iz ATA konvencije.

Popunjavanje ATA Karneta

Popunjavanje  ATA karneta se vrši unosom podataka u ONLINE APLIKACIJU ZA ATA KARNETE, a štampanje u ATA Odeljenju.  Popunjavanje rukom nije dozvoljeno. Jezik za popunjavanje je srpski, a savetujemo i prevod na engleski ili jezik zemlje privremenog uvoza, obzirom da carinski organi zemalja privremenog uvoza imaju pravo da zatraže prevod. Robu detaljno opisati i navesti količinu, težinu i vrednost. Datum, mesto i potpis u donjem desnom uglu kupona (izvoz/uvoz, tranzit…) se upisuju u momentu prelaska pojedine  granice. Prilikom prvog putovanja u inostranstvo sa novim karnetom potrebno je izvesti SVU robu navedenu u Robnoj listi na poledjini zelenih korica i ostalih listova (kupona), kako bi carinski službenik pregledao robu navedenu na karnetu i otvorio ATA karnet za sve stavke. Za svako sledeće putovanje, može se putovati sa istim ili manjim spiskom robe  nego što je upisano na zelenim koricama. Na poledjinu kupona se može upisati celokupan popis robe s time da se u rubriku “F-a” na prednjoj strani upisuju samo redni brojevi s glavnog popisa koji se po pojedinom putovanju privremeno izvoze. Takodje je, kod svakog sledećeg putovanja, moguće upisati na poledjini kupona samo one stavke koje se u tom putovanju iznose i to pod istim rednim brojem pod kojim su navedene u glavnom popisu na poledjini zelenih korica. Za svako sledeće putovanje sa istim ili smanjenim popisom robe koja je navedena na zelenim koricama (Robna lista), koriste se novi kuponi ili taloni i u ovom slučaju samo se oni naplaćuju. Pre putovanja obavezno se moraju overiti u Privrednoj komori Srbije – ATA Odeljenje. Karnet i roba se moraju  pokazati na svakom graničnom prelazu. Ukoliko zaboravite da date ATA karnet na overu cariniku, morate biti spremni na plaćanje carinskih dažbina (što potpisujete u Izjavi). Preporučuje se da robu osigurate od uobičajenih rizika kod vašeg osiguravajućeg društva. Svaka brojčana oznaka mora biti upisana arapskim brojevima. Svi taloni se čuvaju do isteka važnosti ATA karneta i potom vraćaju lično u kompletu sa zelenim koricama, u Privrednu komoru Srbije – ATA Odeljenje.

Cena ATA Karneta

Cena karneta zavisi od načina putovanja do  zemlje privremenog uvoza i vrednosti robe navedene u zahtevu. Cena ATA karneta se formira na sledeći način:  
Uplata za ATA karnet 5300,00 din
Cena jednog lista 130,00 din
Premija za osiguranje 0,3% ukupne vrednosti robe
(min 1.050,00 din)
PDV 0%
Ukupno min.iznos          7390,00 din
  Napomena: Premija osiguranja se odnosi na osiguranje obaveza plaćanja carinskih dažbina, a ne na osiguranje robe u transportu ili od pričinjene štete, kradje, itd.

Način plaćanja i tehnički detalji

Nakon popunjavanjaONLINE APLIKACIJE ZA A.T.A. na našem sajtu obračunava se cena karneta i izdaje faktura/račun, na osnovu koje se vrši uplata u nekoj od ekspozitura banaka ili pošte. Prema podacima dostavljenim od privrednih komora, članicama ATA sistema, glavne kategorije roba koje se privremeno uvoze po osnovu ATA karneta su sledeće: Antikviteti, mašine (ne odnosi se na opremu koja treba da se koristi za industrijsku proizvodnju ili pakovanje robe ili za eksploataciju prirodnih izvora, za izgradnju, opravku ili održavanje zgrada, za uklanjanje zemlje i slične radove), alatne mašine, oprema za ugostiteljstvo, obuća, igračke, kompjuteri, kancelarijska oprema, transformatori, generatori struje, električna/elektronska i naučna oprema, hirurška i stomatološka oprema, nakit i predmeti od plemenitih metala/dragog kamenja, muzički stubovi, audio-vizuelni aparati, fotografska oprema i oprema za snimanje filma, laseri, muzički instrumenti i ploče, materijal za izlaganje, avioni, filmovi, motorna vozila i pribor, mašine za trkaće motore, oprema za grejanje i osvetljenje, poljoprivredne mašine, nameštaj, zemljano posudje, slike i drugi umetnički radovi,kišobrani, trkaći konji, koferi, pozorišni efekti I rekvizite, koncertni i muzički instrumenti, kožna i sportska roba, odeća, jahte i čamci, izložbeni štandovi itd. Broj ili količna svakog predmeta moraju biti razumni, skladno nameni uvoza. ATA karnet se ne izdaje za izložbe organizovane u privatne svrhe u trgovinama ili poslovnim prostorima radi prodaje strane robe. Osim kada to dopušta nacionalno zakonodavstvo zemlje privremenog uvoza, roba kojoj se jamči privremeni uvoz ne sme:  
 • biti pozajmljena ili na bilo koji način upotrebljena za iznajmljivanje ili sticanje naknade,
 • biti premeštena s mesta na kojem se zbiva odredjena manifestacija
ATA karnet se ne izdaje za potrošnu robu (hranu, piće), robu namenjenu preradi ili popravci, reklamni materijal koji će biti podeljen na sajmovima ili izložbama na teritoriji privremenog uvoza i  za  opremu koja treba da se koristi za industrijsku proizvodnju ili pakovanje robe ili za eksploataciju prirodnih izvora, za izgradnju, opravku ili održavanje zgrada, za uklanjanje zemlje i slične radove.
PRAVNA LICA FIZIČKA LICA
1. Popunjen, potpisan i pečatiran Zahtev (potpisuje isključivo ovlašćeno lice iz OP obrasca). 1. Popunjen i potpisan Zahtev. (adresa iz lične karte)
2. Potpisana i pečatirana Izjava (potpisuje isključivo ovlašćeno lice iz OP obrasca). 2. Potpisana Izjava.
3. Popunjen, pečatiran i potpisan  Obrazac za evidentiranje poslovnih partnera (PIB, MBR, Šifra delatnosti, račun u banci, PDV evidencioni broj pravnog lica – podnosioca Zahteva-potpisuje isključivo ovlašćeno lice iz OP obrasca). 3. Potpisana robna lista sa količinom, težinom i vrednošću za svaku pojedinačnu stavku.
4. Potpisana i pečatirana robna lista sa količinom, težinom i vrednošću za svaku pojedinačnu stavku (potpisuje isključivo ovlašćeno lice iz OP obrasca). 4. Fotokopije  ličnih karata zastupnika.
5. Overena fotokopija upisa u privredni registar ili fotokopija uz original na uvid sa svim izmenama. 5. Dokaz o uplati (uplatnica ili overen izvod iz banke).
6. Kopija potvrde o evidentiranju za PDV korisnika. 6. Za korisnike ATA karneta /autore umetničkih dela uz dokumentaciju priloziti kopiju rešenja o privremenom izvozu dela.   Rešenja izdaju: Ministarstvo za kulturu R Srbije, Ul.Vlajkovićeva 5, Beograd i Republički zavod za zaštitu spomenika, Ul. Radoslava Grujića 5, Beograd. Za korisnike sa teritorije Vojvodine Rešenje izdaje Pokrajinski sekretarijat za kulturu, Ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad.
7. Kopija potvrde o PIB registraciji.
8. Ovlašćenje za potpis i preuzimanje ATA karneta.   U slučaju da ovlašćeno lice iz OP obrasca (direktor, predsednik, preduzetnik, vlasnik itd.) nije u mogućnosti da lično potpiše i podigne ATA karnet potrebno je da na memorandumu firme ovlasti osobu koja će to izvršiti ovlašćenjem “za potpis i preuzimanje karneta ”.  
9. Ovlašćenje za Zastupnika.   Za zastupnika – osobe koje putuju i prijavljuju ATA karnet i robu carini na uvid, ovlašćeno lice iz OP obrasca daje na memorandumu firme ovlašćenje “da mogu zastupati ATA karnet u radu sa carinom.
10. Fotokopije  ličnih karata zastupnika
11. Dokaz o uplati (uplatnica ili overen izvod iz banke).
12. OP obrazac (Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje).
13. Za korisnike ATA karneta /autore umetničkih dela uz dokumentaciju priloziti kopiju rešenja o privremenom izvozu dela.   Rešenja izdaju: Ministarstvo za kulturu R Srbije, ul.Vlajkoviceva 5, Beograd i Republički zavod za zaštitu spomenika, Ul. Radoslava Grujića 5, Beograd. Za korisnike sa teritorije Vojvodine Rešenje izdaje Pokrajinski sekretarijat za kulturu, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad.
 

Zemlje članice ATA Karnet sporazuma

 
1. Albanija 38.Mauricijus
2. Alžir 39. Meksiko
3. Andora 40. Moldavija
4. Australija 41. Mongolija
5. Austrija 42. Nemačka
6. Belgija 43. Novi Zeland
7. Belorusija 44. Norveška
8. Bosna i Hercegovina 45. Obala Slonovače
9. Bugarska 46. Pakistan
10. Velika Britanija 47. Poljska
11. Gibraltar 48. Portugalija
12. Grčka 49. Rumunija
13. Danska 50. Rusija
14. Estonija 51. Senegal
15. Izrael 52. Sjedinjene Američke Države
16. Indija 53. Singapur
17. Iran 54. Slovačka
18. Irska 55. Slovenija
19. Island 56. Srbija
20. Italija 57. Tajland
21. Japan 58. Tunis
22. Južna Koreja 59. Turska
23. Južnoafrička Republika 60. Ujedinjeni Arapski Emirati
24.Kanada 61. Ukrajina
25.Kina 62. Finska
26.Kipar 63. Francuska
27.Letonija 64. Holandija
28.Liban 65. Hong Kong
29.Litvanija 66. Hrvatska
30.Luksemburg 67. Crna Gora
31.Madagaskar 68. Češka
32.Mađarska 69. Čile
33.Makao 70. Švedska
34.Makedonija 71. Švajcarska
35.Malezija 72. Španija
36.Malta 73. Šri Lanka
37.Maroko