Film in Serbia
• Politika privatnosti
Politika privatnosti

Politika privatnosti

 

 

 

POLITIKA PRIVATNOSTI SRPSKE FILMSKE ASOCIJACIJE

 

 

1.     Uvodne odredbe

1.1.          Svrha ove Politike privatnosti je regulisanje unutrašnje politike privatnosti, pravila i procedura Udruženja “Srpska filmska asocijacija” (u daljem tekstu: „SFA”), u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) – u daljem tekstu: „Zakon“.

1.2.         Definicije i izrazi iz ove Politike privatnosti korespondiraju definicijama i izrazima sadržanim u Zakonu.

1.3.         SFA je posvećen poštovanju zakonodavstva Republike Srbije koje reguliše zaštitu podataka o ličnosti, kao i poštovanju zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda, a pre svega prava na privatnost lica čije podatke o ličnosti obrađuje SFA.

1.4.         SFA prikuplja i obrađuje podatke, koji su detaljno definisani u tački 2.1. ove Politike privatnosti.

1.5.        Relevantno zakonodavstvo Republike Srbije i ova Politika privatnosti se primenjuju na sve aktivnosti obrade podataka od strane SFA. Pod licima se misli na zaposlene, honorarne saradnike i kandidate za posao, posetioce web sajta koji popune online formular, članove SFA koji popune pristupnicu za fizička lica, pristupnicu za pravna lica, fizička lica koja popune  pristupnicu bazi lokacija, fizička lica koja popune pristupnicu bazi postavljanja profila na internetu, producente, učesnike treninga SFA, učesnike CGA Belgrade Warm Up-a, učesnike CGA Belgrade konferencije, fizičkim licima prijavljenim na SFA Newsletter (u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Lica“).

1.6.        Zaposleni kod SFA koja su radno angažovana su u obavezi da poštuju i u svom radu primenjuju ovu Politiku privatnosti. U slučaju kršenja ove Politike privatnosti ili Zakona, primenjivaće se relevantni zakoni, kao i interne procedure propisane ovom Politikom privatnosti (predviđeno u tački 6 ove Politike privatnosti).

1.7.         Od trećih lica koja na bilo koji način sarađuju sa SFA i koja u okviru takve saradnje mogu imati pristup podacima koje SFA obrađuje, očekuje se da su pročitala ovu Politiku privatnosti i da je se pridržavaju. Nijedno treće lice neće imati pravo da pristupi podacima koje SFA obrađuje pre nego da sa SFA potpiše odgovarajući ugovor o poverljivosti, odnosno ugovor o zajedničkoj obradi podataka ili ugovor između rukovaoca i obrađivača o obradi podataka.

2. Podaci koje SFA obrađuje

2.1.        SFA obrađuje sledeće podatke od Lica:

               1) prezime i ime;
               2) matični broj, odnosno JMBG;
               3) datum i mesto rođenja (mesto, opština, republika, država);
               4) pol;
               5) prebivalište i adresa stana;
               6) podatke o osiguranim članovima porodice;
                7) vrstu i stepen stručne spreme;
                8) telefon u stanu;
                9) mobilni telefon;
               10) email adresa;
                11) broj lične karte;
                12) broj tekućeg računa.

U daljem tekstu zajedno označeni kao: „Podaci”.

2.2.         Podaci se prikupljaju kako bi SFA postupio u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima koji se odnose na obavljanje njegove delatnosti, uključujući Zakon o radu, Zakon o evidencijama u oblasti rada, Zakon o privatnom obezbeđenju i Zakon o jedinstvenom matičnom broju građanina.

2.3.          SFA je u zakonskoj obavezi da u odnosu na Lica koja su zaposlena u SFA (uključujući lica angažovana po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima i ugovora o dopunskom radu) prikupi sledeće podatke:

               1) prezime i ime,

              2) matični broj,

              3) datum i mesto rođenja (mesto, opština, republika, država),

             4) pol,

             5) prebivalište i adresu stana,

            6) vrstu i stepen stručne spreme 

            7) podatke o osiguranim članovima porodice.

3. SFA kao rukovalac

Podaci koje SFA obrađuje kao rukovalac

3.1.          SFA kao rukovalac obrađuje Podatke sledećih Lica:

                  a) lica u radnom odnosu kod SFA na osnovu ugovora o radu, lica angažovana od strane SFA na osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova i lica angažovana od strane SFA na osnovu ugovora o dopunskom radu (zajedno označeni kao: „Zaposleni“);
                  b) lica koja su poslala svoje biografije SFA u cilju zaposlenja, odnosno angažovanja (zajedno označeni kao: „Kandidati“);
                   c) lica koja su popunila pristupnicu za fizička lica, pristupnicu za pravna lica, pristupnicu bazi lokacije, pristupnicu bazi postavljanja profila na internetu, a koje su dostupne na web sajt (zajedno označeni kao: „Članovi“);
                   d) posetioca web sajta koji popune online formular dostupan na web sajtu;
                   e) producenata;
                   f) učesnika treninga SFA, učesnika CGA Belgrade Warm Up-a, učesnika CGA Belgrade konferencije.

3.2.           U slučaju da je potrebno da SFA u budućnosti obrađuje Podatke kategorija lica koja nisu navedena u tački 3.1, SFA će to učiniti u skladu sa Zakonom bez potrebe da izvrši izmene i dopune ove Politike privatnosti. Međutim, ukoliko takva obrada Podataka postane sistematska i/ili obrada koja je uključena u svakodnevne aktivnosti SFA, ova Politika privatnosti će shodno biti izmenjena.

3.3.          Detaljni opis kategorija lica čiji se Podaci obrađuju i ostalih relevantnih informacija u vezi sa Podacima koje se obrađuju se nalaze u evidenciji za obradu Podataka koju SFA redovno ažurira.

Svrha obrade Podataka

3.4.          Podaci se prikupljaju kako bi SFA postupio u skladu sa svim zakonskim obavezama, radi izvršenja ugovora zaključenog sa Zaposlenima i Kandidatima, za preduzimanje radnji u svrhe koje se odnose na sprovođenje statističkih istraživanja; informisanje i izvršavanje obaveza svih subjekata u procesu zapošljavanja; ostvarivanje prava po osnovu rada i socijalnog osiguranja; za potrebe državnih organa u vođenju ekonomske i socijalne politike i/ili za kontaktiranje Kandidata radi njihovog angažovanja; za svrhe vođenja evidencije i uspostavljanja komunikacije; dodavanja na mailing listu radi prosleđivanja svih obaveštenja o radu SFA; kao i za svrhe odgovora na postavljena pitanja ili date komentare.

3.5.          U slučaju da SFA u bilo kom trenutku dođe u situaciju da je potrebno da obrađuje Podatke Lica iz tačke 3.1. ove Politike privatnosti u neku drugu svrhu, SFA će to učiniti u skladu sa zahtevima relevantnog zakonodavstva Republike Srbije bez potrebe da izvrše izmene i dopune ove Politike privatnosti. Međutim, ukoliko takva obrada Podataka postane sistematska i/ili obrada koja je uključena u svakodnevne aktivnosti SFA, ova Politika privatnosti će shodno biti izmenjena.

3.6.          SFA je odredio rokove zadržavanja Podataka koji su u potpunosti u skladu sa konkretnom svrhom obrade, pa se takvi rokovi nalaze u evidenciji obrade Podataka koju SFA vodi. SFA će periodično preispitivati rokove zadržavanja podataka i menjati ih ukoliko smatra da je to potrebno.

3.7.           Aktivnosti obrade SFA ne uključuju profajling ili bilo koji vid automatske obrade Podataka koji imaju za cilj evaluaciju određenih ličnih aspekata Lica na koje se Podaci odnose, poput aspekata koji se odnose na ekonomsku, zdravstvenu situaciju i lične preferencije lica, kao i ostale lične aspekte.

3.8.           Dodatni detalji o obradi podataka i rokovima zadržavanja se nalaze u evidenciji obrade Podataka SFA.

Pravni osnov obrade podataka

3.9.            SFA identifikuje pravni osnov obrade Podataka pre započinjanja aktivnosti obrade, tako što jasno utvrđuje, definiše, i, tamo gde je primenljivo, dokumentuje konkretnu svrhu obrade Podataka i odgovarajući pravni osnov.

3.10.          U trenutku donošenja ove Politike privatnosti, SFA obrađuje podatke na osnovu zakona, ugovora zaključenog sa Licem i na osnovu pristanka samog Lica.

3.11.           U slučaju da se obrada Podataka vrši na osnovu pristanka Lica, forma i sadržina takvog pristanka će biti u skladu sa odredbama Zakona. Primer obrasca pristanka za obradu Podataka Zaposlenih i Kandidata dat je u Prilogu 1 ove Politike privatnosti, ali SFA zadržava pravo da isti izmeni, u slučaju izmene relevantnih pravnih propisa. Ukoliko je pristanak potreban u             slučaju određenih obrada Podataka, obrazac pristanka za obradu Podataka može biti dat u sklopu ostale dokumentacije ili kao deo ugovora koji SFA potpisuje sa trećim licem, ali uvek na jasan i transparentan način. Radi izbegavanja svake sumnje, u slučaju da Lice da pristanak SFA za obradu, takav pristanak će lice moći da opozove u svakom trenutku.

3.12.            U slučaju da SFA odluči da obrađuje Podatke na osnovu legitimnog interesa, SFA će, shodno konkretnom slučaju, sprovesti odgovarajuće testove da bi utvrdila da li je konkretan legitimni interes u suprotnosti sa interesima i osnovnim pravima i slobodama Lica na koja se Podaci odnose, a ukoliko se ispostavi da jeste, SFA takve Podatke neće obrađivati.

3.13.             Konkretni pravni osnovi za svaku aktivnost obrade su utvrđeni u evidenciji obrade Podataka koju SFA vodi i redovno ažurira.

Ugovori o obradi Podataka

3.14.            Ugovori koje SFA zaključuje sa svojim obrađivačima će sadržati sve relevantne odredbe propisane Zakonom.

Prenos Podataka

3.15.           SFA ne iznosi Podatke.

Evidencija o obradi Podataka

3.16.          U cilju poštovanja relevantnih propisa i uspostavljanja dobre prakse, SFA vodi ažurnu evidenciju o obradi Podataka koju vrši u svojstvu rukovaoca. SFA zadržava pravo da evidenciju o obradi Podataka izmeni, u slučaju izmene relevantnih pravnih propisa.

4. Tehničke mere

4.1.            SFA je posvećen preduzimanju odgovarajućih tehničkih mera koje imaju za cilj da obezbede optimalnu zaštitu Podataka, u vezi sa svim kategorijama Podataka koje SFA obrađuje.

Anonimizacija podataka i pseudonimizacija

4.2.           Svi Podaci koje SFA obrađuje su anonimizovani (enkriptovani).

4.3.           Podaci koji se prikupljaju za statističke svrhe, prikupljaju se na način da se primenjuje tehnička mera pseudonimizacije.

Pristup

4.4.           SFA primenjuje utvrđenu proceduru da onemogući pristup sistemu licima koja nisu više radno angažovana od strane SFA.

Testiranje i evaluacija tehničkih mera

4.5.          SFA vrši redovno testiranje, procenu i evaluaciju tehničkih mera kako bi utvrdila da li iste omogućavaju efikasnu zaštitu Podataka koje SFA obrađuje. Ukoliko SFA utvrdi da postojeće tehničke mere nisu dovoljne za zaštitu integriteta podataka, SFA će početi da primenjuje druge tehničke mere koje su odgovarajuće, te će, shodno tome, izmeniti ovu Politiku privatnosti.

5. Organizacione mere

Poverljivost

5.1.          SFA je razvio praksu potpisivanja ugovora o poverljivosti, odnosno inkorporiranja odgovarajućih klauzula o poverljivosti u ugovore sa Zaposlenima ili spoljnim saradnicima koji imaju pristup Podacima koje SFA obrađuje.

Mere ograničavanja pristupa Podacima

5.2.          Pristup sistemima SFA i Podacima je ograničen samo na određena lica koja obavljaju rad u određenim sektorima SFA, i to zarad obavljanja konkretnih radnih zadataka. U prilogu 2 ove Politike privatnosti se nalazi spisak lica koji imaju pravo pristupa Podacima.

Imenovanje ovlašćenog lica za zaštitu Podataka

5.3.          SFA nema pravnu obavezu da imenuje ovlašćeno lice za zaštitu podataka o ličnosti, te iz tog razloga SFA neće imenovati ovlašćeno lice za zaštitu podataka.

Interni treninzi i obuke

5.4.        SFA će organizovati interne treninge, odnosno obuku lica koja dolaze u kontakt sa Podacima, i koja imaju pristup podacima.

6. Procedura u slučaju kršenja

Obaveštenje o kršenju

6.1.          Obaveštavanje Poverenika o povredi podataka o ličnosti
6.1.1         SFA je dužan da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica obavesti Poverenika bez nepotrebnog odlaganja, ili, ako je to moguće, u roku od 72 časa od saznanja za povredu (u daljem tekstu: „Obaveštenje Povereniku”).
6.1.2        Ako SFA ne postupi u roku od 72 časa od saznanja za povredu na način definisanim u tački 6.1.1 ove Politike privatnosti, SFA je u obavezi da obrazloži razloge zbog kojih nije postupio na taj način i u tom roku.
6.1.3       Obaveštenje Povereniku mora da sadrži najmanje sledeće informacije:

                 a).  Opis prirode povrede Podataka, uključujući vrstu Podatka i približan broj lica na koja se Podaci te vrste odnose, kao i približan broj podataka o ličnosti čija je bezbednost povređena;
                 b).  Ime i kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti ili informacije o drugom načinu na koji se mogu dobiti podaci o povredi;
                 c).  Opis mogućih posledica povrede;
                 d).  Opis mera koje je SFA preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.

6.1.4       Obaveštenje Povereniku se dostavlja Povereniku u pisanom obliku, neposredno ili putem pošte, a može da se dostavi i skenirani primerak obaveštenja na imejl adresu: povredapodataka@poverenik.rs.
6.2.         Obaveštavanje Lica o povredi podataka o ličnosti

6.2.1        Ako povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode Lica, SFA je dužan da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose (u daljem tekstu: „Obaveštenje licu”).
6.2.2       U Obaveštenju licu, SFA je dužan da na jasan i razumljiv način opiše prirodu povrede podataka, odnosno navede sledeće:

                     a).  Ime i kontakt podatke lica za zaštitu podataka o ličnosti ili informacije o drugom načinu na koji se mogu dobiti podaci o povredi;
                     b).  Opis mogućih posledica povrede;
                     c).  Opis mera koje je SFA preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.

7. Pravo lica na koje se podaci o ličnosti odnose

7.1.          Lica iz tačke 3.1. ove Politike privatnosti, na koje se podaci o ličnosti odnose imaju sledeća prava:

7.1.1.       Da od SFA zahtevaju informaciju o tome da li SFA obrađuje njegove podatke o ličnosti;
7.1.2.       Da zahtevaju od SFA pristup tim podacima;
7.1.3.       Da zahtevaju od SFA ispravku podataka;
7.1.4.       Da zahtevaju od SFA dopunu podataka;
7.1.5.       Da zahtevaju od SFA brisanje podataka;
7.1.6.       Da zahtevaju od SFA ograničenje obrade podataka;
7.1.7.       Podnesu prigovor.

7.2.          Postupak za ostvarenje prava iz tačke 7.1 ove Politike privatnosti

7.2.1          Zahtev za ostvarivanje prava iz tačke 7.1. ove Politike privatnosti može biti podnet u bilo kom obliku, u pisanoj formi i to na email adresu: info@filminserbia.com
7.2.2        Odmah po prijemu mejla, proverava se i potvrđuje identitet lica u skladu sa podacima iz Zahteva i podacima koje poseduje SFA. Ako je potrebno, SFA može zatražiti dodatne informaciji od lica.
7.2.3        Odmah po prijemu zahteva iz tačke

7.2.1          Beleži se datum izvršenja provere identifikacije i specifikacija traženih podataka.
7.2.4         SFA pruža tražene informacije podnosiocu iz Zahteva u roku od 30 dana od dana prijema Zahteva. Taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje SFA je dužan da obavesti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.
7.2.5         SFA je dužan da odgovori na Zahtev bez naplaćivanja naknade od lica. Ako je zahtev lica na koje se podaci odnose očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti zahtev učestala ponavlja SFA može da:

                     a).  Naplati nužne administrativne troškove pružanja informacije, odnosno postupanja po zahtevu;
                     b).  Odbije da postupi po zahtevu.

Teret dokazivanja da je zahtev očigledno neosnovan ili preteran leži na SFA.

8. Završne odredbe

8.1.           Ovu Politiku privatnosti donosi zastupnik SFA, koji ima pravo da izvrši izmene i dopune Politike privatnosti kada za to postoji potreba. Politika privatnosti obavezuje SFA od dana donošenja.