Film in Serbia
• Film Friendly institucije
Film Friendly institucije
Film Friendly institucije

JKP Zelenilo Beograd

Zelenilo Beograd je javno komunalno preduzeće koje vrši delatnost uređenja i održavanja javnih zelenih površina, održavanja javnih sanitarnih objekata, prateće proizvodnje i popravke parkovskih, sportskih i drugih rekvizita, proizvodnje cveća, ukrasnog bilja i popune sadnica u park-šumama.

Komunalne delatnosti JKP Zelenilo Beograd obavlja na teritoriji deset gradskih opština: Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski Venac, Stari grad i Čukarica.

Pored navedene komunalne delatnosti preduzeće obavlja i delatnosti koje su u funkciji drugih komunalnih delatnosti: uređenje novih parkova, zelenih i rekreacionih površina, u manjem obimu trgovina cvećem, sadnim mterijalom, semenskom robom, sredstvima za zaštitu bilja i dr, izrada planske, investicione i tehničke dokumentacije za uređenje i rekonstrukciju postojećih parkova, zelenih i rekreacionih površina i pratećih objekata i opreme.

Za dobijanje dozvola za snimanje na javnim zelenim povrsinama na teritoriji grada Beograda pogledati ovde.

Procedura za dobijanje dozvole za snimanje

Za potrebe snimanja na bilo kojoj zelenoj površini na teritoriji grada Beograda (uključujući i parkove), potrebna je saglasnost JKP Zelenilo Beograd. Dozvola/saglasnost za snimanje se dobija slanjem dopisa sa naznakom ukoliko ima posebnih zahteva. Zelenilo Beograd takođe je nadležno i za specifične usluge za potrebe snimanja kao što je košenje trave, čišćenje snega, postavljanje ili uklanjanje đubrijera, klupa i ostalog pratećeg mobilijara. Postoji utvrđena fiksna tarifa za korišćenje lokacija a ostale usluge se  dodatno naplaćuju.

ZVANIČNA PREZENTACIJA

Kontakt

Kontakt osoba: Vitoslava Marković
Telefon: +381 11 2622481, +381 11 2622344
Fax: +381 11 2624272
E-mail: odrzavanje@zelenilo.rs

 

LOGO-JKP--ZELENILO---BEOGRAD-ZA-VELICINU-ISPOD-10CM

JKP Zelenilo Beograd

Zelenilo Beograd je javno komunalno preduzeće koje vrši delatnost uređenja i održavanja javnih zelenih površina, održavanja javnih sanitarnih objekata, prateće proizvodnje i popravke parkovskih...

Ministarstvo odbrane

grb_bela_poz-rsz2Ministarstvo odbrane Republike Srbije predlaže i sprovodi politiku odbrane, izvršava zakone i međunarodne ugovore, opšta akta Narodne skupštine, Vlade i akta predsednika Republike iz oblasti odbrane.

U okviru vršenja svoje informativne i kulturne funkcije Ministarstvo odbrane neguje saradnju sa producentskim kućama i televizijama koja se ogleda u pružanju usluga radi ostvarenja dokumentarnih i igranih filmskih i televizijskih projekata i obrazovnih emisija.

 

 

Procedura za dobijanje dozvole za snimanje

Od 2015. godine Ministarstvo odbrane je film friendly ustanova i kao takva teži uspostavljanju procedura i usluga koje omogućavaju profesionalnu filmsku i TV produkciju i kontinuiranu saradnju sa filmskim sektorom na privlačenju međunarodnih filmskih produkcija u Srbiju.

Kroz ustupanje vojnih lokacija za snimanje filmova, iznajmljivanje opreme, naoružanja, uniformi, angažovanja pripadnika Vojske Srbije kao statista, ustupanja arhivske građe, pružanje konsultantskih usluga, do sada smo ostvarili uspešnu saradnju sa brojnim domaćim i starnim produkcijma.

Kontakt

UPRAVA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Adresa: Birčaninova 5/11, 11000 Beograd

Kontakt osobe: 

mj Bojan Milivojević, telefon: +381 69 1105 364

vs Jelena Lukjančenko, telefon: +381 64 8874 202

E-mail: info@mod.gov.rs


 

Ministry of Defence

Ministarstvo odbrane

Ministarstvo odbrane Republike Srbije predlaže i sprovodi politiku odbrane, izvršava zakone i međunarodne ugovore, opšta akta Narodne skupštine, Vlade i akta predsednika Republike iz oblasti odbr...

Ministarstvo unutrašnjih poslova

U Republici Srbiji poslove državne uprave utvrđene zakonom i propisima donetim na osnovu zakona obavljaju ministarstva. Ona primenjuju zakone i druge propise i opšte akte Narodne skupštine i Vlade, kao i opšte akte predsednika Republike; rešavaju u upravnim stvarima; vrše upravni nadzor nad obavljanjem poverenih poslova i dr

Unutrašnji poslovi su zakonom utvrđeni poslovi čijim obavljanjem nadležni republički organi ostvaruju bezbednost Republike i njenih građana i obezbeđuju ostvarivanje Ustavom i zakonom utvrđenih drugih prava građana.

Unutrašnje poslove državne uprave obavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Unutrašnji poslovi obavljaju se na način kojim se svakom čoveku i građaninu obezbeđuje jednaka zaštita i ostvarivanje njegovih Ustavom utvrđenih sloboda i prava.

U obavljanju unutrašnjih poslova mogu se primenjivati samo mere prinude koje su predviđene zakonom i kojima se sa najmanje štetnih posledica za građane i njihove organizacije, preduzeća, ustanove i druge organizacije postiže izvršenje poslova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavlja poslove državne uprave koji se odnose na:

 • zaštitu bezbednosti Republike Srbije i otkrivanje i sprečavanje delatnosti usmerenih na podrivanje ili rušenje ustavom utvrđenog poretka;
 • zaštitu života, lične i imovinske sigurnosti gradjana;
 • sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinioca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima;
 • održavanje javnog reda i mira;
 • obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana;
 • obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata;
 • bezbednost saobraćaja na putevima;
 • kontrolu prelaženja državne granice;
 • kontrolu kretanja i boravka u graničnom pojasu;
 • kontrolu kretanja i boravka stranaca;
 • nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije;
 • proizvodnju i promet eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova;
 • zaštitu od požara;
 • državljanstvo;
 • jedinstveni matični broj građana;
 • putne isprave;
 • prebivalište i boravište građana;
 • obučavanje kadrova, kao i druge poslove određene zakonom.

Procedura za dobijanje dozvole za snimanje

Veliki broj procedura i dozvola za snimanje posredno ili neposredno odnosi se na Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.  Svaki kontakt sa policijom treba  obavljati preko Biroa za saradnju sa medijima koji obradi svaki poslati zahtev i prosledi specijalizovanoj službi ministarstva.

Potrebno je poslati dopis, scenario i detalje snimanja koji podrazumevaju tačno vreme, lokaciju, broj ljudi, vozila i druge specificnosti. Uredba o naknadama za usluge koje pruza Ministarstvo unutrasnjih poslova kojom su propisane cene dozvola moze se pogledati ovde.

Detalje pogledati ovde

 ZVANIČNI WEBSAJT

Kontakt

MUP Biro za saradnju sa medijima,

Kontakt osoba: Gorica Dokić
Adresa: Bulevar Mihaila Pupina 2, 11000 Beograd,
Telefon: +381 11 3139781, faks: +381 11 3139782,
Email:  biro@mup.gov.rs

mup-logo01_20140120_143740

Ministarstvo unutrašnjih poslova

U Republici Srbiji poslove državne uprave utvrđene zakonom i propisima donetim na osnovu zakona obavljaju ministarstva. Ona primenjuju zakone i druge propise i opšte akte Narodne skupštine i Vlade...

Uprava carina

Uprava carina je izvršni organ Vlade Srbije u sastavu Ministarstva finansija, koji sprovodi carinsku politiku Republike Srbije. Uprava carina pojednostavljivanjem postupaka, modernizacijom sistema carinskog poslovanja, obrazovanjem zaposlenih i jačanjem saradnje sa drugim domaćim institucijama i službama, kao i aktivnim učešćem u međunarodnoj i regionalnoj carinskoj saradnji, doprinosi obezbeđivanju stalnih javnih prihoda, efikasnom odvijanju međunarodne trgovine, kao i očuvanju bezbednosti, sigurnosti i sveukupne zaštite.

Više o saradnji sa poslovnom zajednicom pročitajte OVDE.

Procedura za dobijanje dozvole za snimanje

Veliki broj procedura i dozvola za snimanje posredno ili neposredno odnosi se na Upravu carina – Ministarstvo finansija.  Kontakt sa carinskom službom Srbije možete ostvariti preko Grupe za odnose sa javnošću Uprave carina koja će svaki zahtev proslediti nadležnom sektoru Uprave carina.

Kontakt

Grupa za odnose sa javnošću Uprave carina

Adresa: Bulevar dr Zorana Đinđića 155a, 11070 Beograd
Telefon: +381 11 2695 880
E-mail: pr@carina.rs

carina-srbija-grb

Uprava carina

Uprava carina je izvršni organ Vlade Srbije u sastavu Ministarstva finansija, koji sprovodi carinsku politiku Republike Srbije. Uprava carina pojednostavljivanjem postupaka, modernizacijom sistema ca...

Vojvodinašume

vojvodinasume-logo-page-001-cchJP „Vojvodinašume” Petrovaradin osnovano je 2002. godine sa ciljem da integralno gazduje šumama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodina na površini od oko 130,000 ha. Preduzeće integriše administrativne, upravljačke i funkcije vezane za komercijalne poslove u oblasti šumarstva, lovstva i ostalim delatnostima. Preduzeće je 2008. god. krenulo u sertifikaciju državnih šuma kojima gazduje po FSC principima. Preduzeće upravlja sa 17 zaštićenih područja (između ostalog i 5 specijalnih rezervata prirode) a korisnik je u okviru još 19 zaštićenih područja. Oko 86,000.00 ha šuma i šumskog zemljišta se nalazi u okviru granica zaštićenih područja.

Procedura za dobijanje dozvole za snimanje

Za snimanje filmova u zaštićenim područjima na teritoriji JP „Vojvodinašume” neophodna je saglasnost preduzeća kao i uslovi zaštite prirode izdati od Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Saglasnost za snimanje se daje na osnovu dostavljenog zahteva gde su navedeni detalji i zahtevi za snimanje. JP “Vojvodinašume” može obezbediti logističku podršku ako je neophodno. Za snimanje filmova u zaštićenim područjima se plaća naknada propisana Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara dok se ostale usluge dodatno naplaćuju.

Kontakt

Adresa: JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin, Preradovićeva 2, 21131 Petrovaradin
Telefon: +381 21 431 144
Web: www.vojvodinasume.rs

vojvodinasume-logo-page-001-cc

Vojvodinašume

JP „Vojvodinašume” Petrovaradin osnovano je 2002. godine sa ciljem da integralno gazduje šumama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodina na površini od oko 130,000 ha. Preduzeće integriše...