Film in Serbia
• Porez na dodatu vrednost

Porez na dodatu vrednost

Pravo na odbitak prethodnog PDV u vezi prevoza, ishrane (keteringa) i smeštaja lica angažovanih na snimanju filma

Imajući u vidu da prikupljanje finansija, upravljanje vremenom i novčanim sredstvima tokom snimanja filma imaju značajnu ulogu za dobru organizaciju filmske produkcije i sam proces snimanja, pri planiranju budžeta svakog filmskog projekta posebnu pažnju treba posvetiti i troškovima koji su posledica nepostojanja mogućnosti za odbitak prethodnog (ulaznog) PDV. Advokatska kancelarija VUK Poreski advokati je dala aktuelni pregled mogućnosti da filmske produkcije odbiju prethodni PDV obračunat od strane prevozioca, dobavljača hrane i/ili pružaoca usluge smeštaja.

  1. Odbitak prethodnog PDV kod troškova prevoza i ishrane

Filmska produkcija nema pravo na odbitak prethodnog PDV po osnovu troškova za prevoz i ishranu (ketering), uključujući i piće, kako zaposlenih tako i drugih radno angažovanih lica.

Zakonom o PDV je nedvosmisleno propisano da obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za prevoz zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica za dolazak na posao, odnosno odlazak s posla, kao i izdataka za ishranu, uključujući i piće, zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica, osim izdataka za ishranu, uključujući i piće, tih lica u ugostiteljskim objektima obveznika kada obveznik po tom osnovu naplaćuje naknadu.

Nedavno je i Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: „MF“) u vezi sa citiranom zakonskom odredbom objavilo svoje mišljenje od 29. jula 2020, kojim potvrđuje da obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog PDV po osnovu izdataka za ishranu i piće zaposlenih i drugih radno angažovanih lica. Ipak, kancelarija VUK Poreski advokati ukazuje da u navedenom mišljenju MF dodatno ističe da obveznik PDV koji se bavi izradom TV spotova ima pravo na odbitak prethodnog PDV po osnovu usluga stavljanja na raspolaganje osoblja, usluga iznajmljivanja pokretnih prikolica za odmor, pokretnih kuhinja, stolica i pokretnih toaleta, koje koristi na setovima prilikom snimanja TV spotova, uz ispunjenje svih propisanih uslova za ostvarivanje ovog prava. Smatraju i da bi navedeni stav MF trebalo da se primenjuje i u pogledu produkcija, koje se osim snimanjem TV spotova bave i drugim vrstama snimanja – TV reklama, filmova i dr. 

S druge strane, sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica, advokatska kancelarija dodatno ukazuje da se izdaci na ime troškova ishrane i prevoza smatraju izdacima za reprezentaciju, ukoliko produkcija iste učini bez postojanja pravne obaveze da ih finansira, odnosno bez da se na to obavezala ugovorom, što je i MF potvrdilo svojim mišljenjem od 27. decembra 2016. godine. Dakle, ukoliko se sa određenim fizičkim licima (glumci, reditelji, tehničari i sl) zaključi ugovor o radnom angažovanju, kojim se preuzima obaveza da se tim licima tokom snimanja filma obezbedi ishrana i prevoz, s čim u vezi produkcija u poslovnim knjigama iskaže rashod, MF je mišljenja da se tako iskazan rashod priznaje u poreskom bilansu za svrhu utvrđivanja oporezive dobiti

U svakom slučaju, bez obzira da li se radi o troškovima koji se smatraju izdacima za prevoz i ishranu zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica, ili izdacima za reprezentaciju, filmska produkcija nema pravo na odbitak prethodnog PDV, te trošak na ime PDV u vezi sa prevozom i keteringom svakako treba uračunati u budžet projekta.

  1. Odbitak prethodnog PDV kod troškova smeštaja

Obveznik PDV (filmska produkcijska kuća) ima pravo da odbije prethodni PDV, koji je obračunat i iskazan u računu pružaoca usluge hotelskog smeštaja, pod uslovom da poseduje račun izdat u skladu sa Zakonom o PDV i pod pretpostavkom da postoji pravna obaveza filmske produkcijske kuće da licima angažovanim na snimanju filma obezbedi smeštaj, odnosno da je to ugovoreno. Dakle, pravo na odbitak prethodnog PDV zavisi isključivo od toga šta je predviđeno ugovorom koji produkcija zaključi radi angažovanja lica na snimanju filma, odnosno da li se produkcija obavezala da će obezbediti smeštaj o svom trošku.

Ukoliko takva obaveza nije predviđena ugovorom, ne postoji ni pravo na odbitak prethodnog PDV, jer se u tom slučaju izdaci za smeštaj smatraju izdacima za reprezentaciju, po osnovu kojih nema prava na odbitak prethodnog PDV, te u tom slučaju trošak na ime PDV u vezi sa smeštajem treba uračunati u budžet projekta

Ukoliko su filmske produkcijske kuće postupale suprotno gorenavedenim smernicama i mišljenjima MF, takve propuste bi mogle samoinicijativno da otklone, bez štetnih posledica, ali samo ukoliko to urade pre otpočinjanja poreske kontrole.