Film in Serbia
• ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O STRANCIMA I ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA ZA LICA ANGAŽOVANA U FILMSKOJ INDUSTRIJI?  

ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O STRANCIMA I ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA ZA LICA ANGAŽOVANA U FILMSKOJ INDUSTRIJI?  

ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE ZAKONA O STRANCIMA I ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA ZA LICA ANGAŽOVANA U FILMSKOJ INDUSTRIJI?  

13. maj 2024.

Dve najvažnije izmene propisa koje su od 1. februara 2024. godine stupile na snagu jeste uvođenje jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad koja se isključivo pribavlja elektronski putem internet portala eUprava i prestanak postojanja radne dozvole kao takve, s obzirom da je radna dozvola kao takva konzumirana postojanjem jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad u slučajevima kada zakon predviđa pribavljanje ove dozvole.
 
Dozvole za privremeni boravak se pribavljaju po istoj proceduri pred Upravom za strance koja je važila i pre pomenutih zakonskih izmena (uz dodatnu mogućnost elektronskog podnošenja, koje zahteva prethodnu registraciju na portalu eUprave).
 
NA KOJI NAČIN SE PROMENIO POLOŽAJ LICA ANGAŽOVANIH U FILMSKOJ INDUSTRIJI U ODNOSU NA PRETHODNO ZAKONSKO REŠENJE?
 
Za razliku od prethodnog, postojeće zakonsko rešenje, za lica angažovana u filmskoj industriji, načelno predviđa obavezu pribavljanja dozvole za privremeni boravak po osnovu angažovanja kao člana autorske ili glumačke ekipe koji na teritoriji R. Srbije proizvodi audiovizuelno delo. Dakle, ne postoji obaveza pribavljanja jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad, već je samo pribavljanje prethodno pomenute dozvole za privremeni boravak dovoljan osnov za boravak i rad člana filmske ekipe u R. Srbiji.
 
Dodatno, stranci koji u R. Srbiji obavljaju privremene obrazovne, sportske, umetničke, kulturne i druge slične aktivnosti (a mišljenja smo da se članovi filmske industrije mogu podvesti pod ovu kategoriju stranaca), a čiji boravak u R. Srbiji ne traje duže od 90 dana u periodu od 180 dana računajući od dana prvog ulaska, odnosno perioda propisanog boravka u skladu sa viznim režimom koji R. Srbija ima prema zemlji državljanstva strancaostvaruje pravo na rad u navedenom periodu bez jedinstvene dozvole za privremeni boravak i rad (a samim tim i bez potrebe pribavljanja dozvole za privremeni boravak).
 
Primera radi, državljani Velike Britanije, Turske, SAD-a, Kanade, Ukrajine bi mogli bez regulisanja privremenog boravka da borave i rade u R. Srbiji do 90 dana u periodu od 180 dana, dok bi državljani Rusije, Belorusije, Kine (izuzev Hong Konga i provincije Makao) mogli da bez regulisanja privremenog boravka borave i rade u R. Srbiji do 30 dana u periodu od 180 dana. Na kraju, državljani zemalja prema kojima je vizni režim takav da je pre dolaska u R. Srbiju neophodno pribaviti vizu, morali bi prethodno pribaviti vizu za ulazak u R. Srbiju i u zemlji bi boravili za vreme trajanja odobrene vize (npr. državljani Indije, Južne Afrike, Filipina, itd.).
 
SOG u saradnji sa Kinstellar
 
Advokatska kancelarija SOG u saradnji sa Kinstellar, kao dugogodišnji član i partner SFA, predstavlja vam kratak informativni pregled najvažnijih izmena i dopuna zakona imigracione regulative koji najviše pogađaju članove filmske industrije. SOG u saradnji sa Kinstellar je internacionalna advokatska kancelarija koja domaćim i stranim klijentima pruža širok spektar pravnih usluga i saveta specijalno izrađivanih po njihovoj meri i potrebama i pruža podršku klijentima u svim oblastima prava.
 
Kontakt osoba: Nevena Janković – nevena.jankovic@kinstellar.com
Internet stranica – https://www.kinstellar.com/locations/detail/belgrade-serbia