Film in Serbia
• Generalno
Generalno
Generalno

ATA Karnet

Srbija je zemlja članica ATA karnet sporazuma koji omogućava prevoz opreme za snimanje bez ikakvih dodatnih troškova i papirologije, bez obzira da li putujete avionom ili kopnom.

Pomoć pri izdavanju dokumenata za ATA karnet transport opreme pruža Privredna komora Srbije. (u prilogu su uputstva preuzeta od Privredne komore Srbije)

Privredna komora Srbije

Krunska 26, 11000 Beograd
Tel./faks.: +381 (0)11 3231 016
Email: ata@pks.rs

Kontakt:
Milica Dubljević, Rukovodilac TIR and ATA odeljenja,  milica.dubljevic@pks.rs

ATA Carnet savetnik:

Tel: +381 (0)11 3304 533

Jelena Karamarković, jelena.karamarkovic@pks.rs

Svetlana Radovanović, svetlana.radovanovic@pks.rs

Šta je ATA Karnet?

ATA karnet je jednostavan medjunarodni carinski dokument koji omogućava privremeni uvoz najvažnijim grupama roba kojima se trguje u svetu. ATA karnetom roba cirkuliše neocarinjena za period od jedne godine na carinskom području zemlje koja je prihvatila Konvenciju o privremenom uvozu i to bez popunjavanja nacionalnih carinskih isprava, plaćanja carine ili polaganja depozita, što inače sledi u redovnom postupku za privremeni izvoz, odnosno uvoz. U svetu, ATA karnet je sinonim pasoša za robu.

ATA je skraćenica, kombinacija početnih slova francuskih reči “Admission Temporaire” i engleskih reči “Temporary Admission”, što znači privremeni uvoz.

Privredna komora Srbije, kao inicijator, obavila je kompleksnu proceduru i dobila ovlašćenja od Svetske federacije komora (WCF) i srpske Uprave carina da se ATA karneti izdaju pravnim i fizičkim licima u Srbiji. Privredna komora Srbije je pored izdavačke i garantna asocijacija, što znači da je od 01. novembra 2004. godine naša carina počela sa prihvatanjem inostranih ATA karneta.

Prilikom reaktiviranja ugovora iskorišćena je mogućnost da se ATA karneti mogu izdavati i prihvatati na carinskom području jedne zemlje, pa se ATA karneti izdaju i prihvataju  na carinskoj teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije.

Kako funkcioniše sistem ATA karneta?

Sistem ATA karneta je najbolja ilustracija kako bliska saradnja izmedju privrede i carine može da unapredi medjunarodnu trgovinu.

Svaka zemlja u okviru ATA sistema ima jedno telo garanta (nacionalna komora) koje je priznato od strane nacionalnih carinskih vlasti i  Svetske federacije komora. Organizacija garanta je ovlašćena da izdaje karnete.

ATA medjunarodni lanac garancija pruža recipročne garancije carinskim vlastima da će carinske dažbine i takse u slučaju neispravnog korišćenja iste biti plaćene - na primer u slučaju prodaje umesto re-eksporta robe.

ATA karneti funkcionišu u skladu sa medjunarodnim carinskim konvencijama, a u okviru Svetske Carinske Organizacije (WCO). Svetski Odbor za ATA Karnete upravlja sistemom u kooperaciji sa Svetskim Carinskim Odborom (WCO).

U proteklih 40 godina postojanja sistem karneta se proširio od nekoliko zapadnoevropskih zemalja i danas pokriva najveći broj industrijalizovanog sveta i sve veći broj novih ekonomija. U 2002. godini izdato je oko 200.000 karneta širom sveta, a vrednost robe obuhvaćena njima je bila blizu 12 milijardi SAD dolara.

 

ATA konvencija

Medjunarodni sistem je zasnovan na ATA Konvenciji, usvojenoj od strane Svetske carinske organizacije (WCO)-bivšeg Saveta za carinsku saradnju (CCC), 1961. godine i stupila je na snagu 1963. godine. Ova Konvencija je zatim dopunjena sa nekoliko drugih medjunarodnih Konvencija i na kraju je zamenjena sa Konvencijom o privremenom uvozu tzv. Istanbulskom konvencijom 26.juna 1990.godine.

Republika Srbija je ratifikovala 2004. ATA konvenciju, a zatim je zamenila sa Istanbulskom konvencijom koja je stupila na snagu 29.05.2010. (Službeni glasnik RS-Medjunarodni ugovori br.1/2010.) Ratifikovani su sledeći Aneksi:

 •         Prilog A (Isprave za privremeni uvoz-ATA i CPD  karneti);
 •         Prilog B.1 (O robi za izlaganje ili upotrebu na izložbama, sajmovima, kongresima i         manifestacijama);
 •         Prilog B.2 (Profesionalna oprema);
 •         Prilog B.3 (Kontejneri, palete, ambalaža, uzorci i druga roba koja se uvozena u vezi sa nekom komercijalnom operacijom;
 •         Prilog B.4 (Uvoz robe u vezi sa proizvodnom operacijom);
 •         Prilog B.5 (Roba uvezena za potrebe obrazovanja, nauke ili kulture);
 •         Prilog B.6 (Lične stvari putnika i roba uvezena za sportske potrebe);
 •         Prilog B.7 (Turističko-propagandni materijal);
 •         Prilog B.8 (Roba uvezena u pograničnom prometu);
 •         Prilog B.9 (Roba uvezena u humanitarne svrhe);
 •         Prilog C (Prevozna sredstva);
 •         Prilog D (Prilog koji se odnosi na životinje);
 •         Prilog E (Roba uvezena uz delimično oslobodjenje od uvoznih carina i dažbina).

Po stupanju na snagu Konvencije o privremenom uvozu (29.05.2011.), ovi prilozi su, u skladu sa članom 27.Konvencije, okončali i zamenili Carinsku konvenciju o karnetu ATA za privremeni uvoz robe, donetu u Briselu 6. decembra 1961. godine (Konvencija ATA),  u odnosima izmedju strana ugovornica koje su prihvatile ove priloge i koje su strane ugovornice te konvencije.

 

Nosilac ATA Karneta

Nosilac ATA karneta može biti samo domaće pravno ili fizičko lice.

Nosilac ATA karneta može imati svog Zastupnika (jednog ili više-maksimum 3 mesta na karnetu).

Zastupnik je osoba koja putuje sa karnetom tj., prati robu. To može biti sam prevoznik ili neka druga osoba koju nosilac ovlasti, a može se navesti i više osoba. Ukoliko  je zastupnik strano lice ili ne znate ko će to biti u rubrici “Zastupnik” se umesto imena upisuje Pismo ovlašćenja /Letter of authority. Lice ovlašćujete Pismom ovlašćenja na memorandumu firme , a ukoliko želite možete dobiti u ATA Odeljenju  formu obrasca Pisma ovlašćenja sa prevodom na engleski jezik, koje zastupnik mora pokazati cariniku svaki put kada obavlja operaciju izvoza/uvoza/tranzita sa ATA karnetom. To ovlašćenje se radi u onoliko primeraka koliko puta se prijavljujete carini sa ATA karnetom.

ATA karnet se izdaje za robu koja će se privremeno izvesti iz Srbije, a zatim ponovo uvesti u nepromenjenom stanju.

ATA karnet se ne izdaje za prehrambene proizvode (hranu, piće), robu namenjenu preradi ili popravci, reklamni materijal koji će biti podeljen na sajmovima ili izložbama i za  opremu koja treba da se koristi za industrijsku proizvodnju ili pakovanje robe ili za eksploataciju prirodnih izvora, za izgradnju, opravku ili održavanje zgrada, za uklanjanje zemlje i slične radove.

Prema Konvenciji o privremenom uvozu, carinska služba teritorije privremenog uvoza ima slobodu procene koji će dokument za privremeni uvoz prihvatiti u pojedinom slučaju.

Roba pomoću ATA karneta prelazi granicu brzo i jednostavno (bez angažovanja špeditera), ali pri tome se moraju poštovati odredjena pravila i uslovi:

 • sva roba izvezena ili uvezena po osnovu ATA karneta mora da bude u celosti ponovo izvezena/ponovo uvezena u istom stanju u kojem je bila izvezena/uvezena (nije namenjena za prodaju, iznajmljivanje, komercijalno održavanje, obradu, popravku, interni saobraćaj, industrijsku ambalažu ili proizvodnju, izgradnju, komercijalnu eksploataciju prirodnih resursa itd. ).
 •  Sva roba izvezena ili uvezena po osnovu ATA karneta mora da bude lako prepoznatljiva prilikom izvoza/uvoza i ponovnog izvoza/ponovnog uvoza (detaljan opis robe u Robnoj listi).
 • Sve vrednosti obuhvaćene robe moraju da predstavljaju pravu komercijalnu vrednost u zemlji izdavanja.
 • Svi nosioci moraju da poštuju nacionalne zakone i propise zemlje polaska/zemalja koje se posećuju/zemalja u tranzitu.
 • Sva roba obuhvaćena karnetom je podložna carinskoj inspekciji - Napomena 9 na zadnjoj zelenoj korici - i kada god se zahteva inspekcija od strane Privredne komore Srbije.
 • Rok važenja ATA karneta odredjuje Privredna komora Srbije u skladu sa rokom  predvidjenim Konvencijom, odnosno do 12 meseci od datuma izdavanja. Medjutim, carinski organi zemalja članica ATA lanca mogu da utvrde i kraći rok, shodno svojim nacionalnim propisima, a u skladu sa relevantnim Konvencijama.

Korišćenje ATA karneta predvidja se i za tranzit kroz zemlju, članicu ATA sistema,  pod uslovima iz ATA konvencije.

Popunjavanje ATA Karneta

Popunjavanje  ATA karneta se vrši unosom podataka u ONLINE APLIKACIJU ZA ATA KARNETE, a štampanje u ATA Odeljenju. 

Popunjavanje rukom nije dozvoljeno.

Jezik za popunjavanje je srpski, a savetujemo i prevod na engleski ili jezik zemlje privremenog uvoza, obzirom da carinski organi zemalja privremenog uvoza imaju pravo da zatraže prevod. Robu detaljno opisati i navesti količinu, težinu i vrednost.

Datum, mesto i potpis u donjem desnom uglu kupona (izvoz/uvoz, tranzit...) se upisuju u momentu prelaska pojedine  granice.

Prilikom prvog putovanja u inostranstvo sa novim karnetom potrebno je izvesti SVU robu navedenu u Robnoj listi na poledjini zelenih korica i ostalih listova (kupona), kako bi carinski službenik pregledao robu navedenu na karnetu i otvorio ATA karnet za sve stavke.

Za svako sledeće putovanje, može se putovati sa istim ili manjim spiskom robe  nego što je upisano na zelenim koricama. Na poledjinu kupona se može upisati celokupan popis robe s time da se u rubriku "F-a" na prednjoj strani upisuju samo redni brojevi s glavnog popisa koji se po pojedinom putovanju privremeno izvoze. Takodje je, kod svakog sledećeg putovanja, moguće upisati na poledjini kupona samo one stavke koje se u tom putovanju iznose i to pod istim rednim brojem pod kojim su navedene u glavnom popisu na poledjini zelenih korica.

Za svako sledeće putovanje sa istim ili smanjenim popisom robe koja je navedena na zelenim koricama (Robna lista), koriste se novi kuponi ili taloni i u ovom slučaju samo se oni naplaćuju. Pre putovanja obavezno se moraju overiti u Privrednoj komori Srbije - ATA Odeljenje.

Karnet i roba se moraju  pokazati na svakom graničnom prelazu. Ukoliko zaboravite da date ATA karnet na overu cariniku, morate biti spremni na plaćanje carinskih dažbina (što potpisujete u Izjavi).

Preporučuje se da robu osigurate od uobičajenih rizika kod vašeg osiguravajućeg društva.

Svaka brojčana oznaka mora biti upisana arapskim brojevima.

Svi taloni se čuvaju do isteka važnosti ATA karneta i potom vraćaju lično u kompletu sa zelenim koricama, u Privrednu komoru Srbije - ATA Odeljenje.

Cena ATA Karneta

Cena karneta zavisi od načina putovanja do  zemlje privremenog uvoza i vrednosti robe navedene u zahtevu.

Cena ATA karneta se formira na sledeći način:

 

Uplata za ATA karnet 5300,00 din
Cena jednog lista 130,00 din
Premija za osiguranje 0,3% ukupne vrednosti robe
(min 1.050,00 din)
PDV 0%
Ukupno min.iznos          7390,00 din

 

Napomena:

Premija osiguranja se odnosi na osiguranje obaveza plaćanja carinskih dažbina, a ne na osiguranje robe u transportu ili od pričinjene štete, kradje, itd.

Način plaćanja i tehnički detalji

Nakon popunjavanjaONLINE APLIKACIJE ZA A.T.A. na našem sajtu obračunava se cena karneta i izdaje faktura/račun, na osnovu koje se vrši uplata u nekoj od ekspozitura banaka ili pošte.

Prema podacima dostavljenim od privrednih komora, članicama ATA sistema, glavne kategorije roba koje se privremeno uvoze po osnovu ATA karneta su sledeće:

Antikviteti, mašine (ne odnosi se na opremu koja treba da se koristi za industrijsku proizvodnju ili pakovanje robe ili za eksploataciju prirodnih izvora, za izgradnju, opravku ili održavanje zgrada, za uklanjanje zemlje i slične radove), alatne mašine, oprema za ugostiteljstvo, obuća, igračke, kompjuteri, kancelarijska oprema, transformatori, generatori struje, električna/elektronska i naučna oprema, hirurška i stomatološka oprema, nakit i predmeti od plemenitih metala/dragog kamenja, muzički stubovi, audio-vizuelni aparati, fotografska oprema i oprema za snimanje filma, laseri, muzički instrumenti i ploče, materijal za izlaganje, avioni, filmovi, motorna vozila i pribor, mašine za trkaće motore, oprema za grejanje i osvetljenje, poljoprivredne mašine, nameštaj, zemljano posudje, slike i drugi umetnički radovi,kišobrani, trkaći konji, koferi, pozorišni efekti I rekvizite, koncertni i muzički instrumenti, kožna i sportska roba, odeća, jahte i čamci, izložbeni štandovi itd.

Broj ili količna svakog predmeta moraju biti razumni, skladno nameni uvoza.

ATA karnet se ne izdaje za izložbe organizovane u privatne svrhe u trgovinama ili poslovnim prostorima radi prodaje strane robe. Osim kada to dopušta nacionalno zakonodavstvo zemlje privremenog uvoza, roba kojoj se jamči privremeni uvoz ne sme:

 

 • biti pozajmljena ili na bilo koji način upotrebljena za iznajmljivanje ili sticanje naknade,
 • biti premeštena s mesta na kojem se zbiva odredjena manifestacija

ATA karnet se ne izdaje za potrošnu robu (hranu, piće), robu namenjenu preradi ili popravci, reklamni materijal koji će biti podeljen na sajmovima ili izložbama na teritoriji privremenog uvoza i  za  opremu koja treba da se koristi za industrijsku proizvodnju ili pakovanje robe ili za eksploataciju prirodnih izvora, za izgradnju, opravku ili održavanje zgrada, za uklanjanje zemlje i slične radove.

PRAVNA LICA FIZIČKA LICA
1. Popunjen, potpisan i pečatiran Zahtev (potpisuje isključivo ovlašćeno lice iz OP obrasca). 1. Popunjen i potpisan Zahtev.

(adresa iz lične karte)

2. Potpisana i pečatirana Izjava (potpisuje isključivo ovlašćeno lice iz OP obrasca). 2. Potpisana Izjava.
3. Popunjen, pečatiran i potpisan  Obrazac za evidentiranje poslovnih partnera

(PIB, MBR, Šifra delatnosti, račun u banci, PDV evidencioni broj pravnog lica - podnosioca Zahteva-potpisuje isključivo ovlašćeno lice iz OP obrasca).

3. Potpisana robna lista sa količinom, težinom i vrednošću za svaku pojedinačnu stavku.
4. Potpisana i pečatirana robna lista sa količinom, težinom i vrednošću za svaku pojedinačnu stavku (potpisuje isključivo ovlašćeno lice iz OP obrasca). 4. Fotokopije  ličnih karata zastupnika.
5. Overena fotokopija upisa u privredni registar ili fotokopija uz original na uvid sa svim izmenama. 5. Dokaz o uplati (uplatnica ili overen izvod iz banke).
6. Kopija potvrde o evidentiranju za PDV korisnika. 6. Za korisnike ATA karneta /autore umetničkih dela uz dokumentaciju priloziti kopiju rešenja o privremenom izvozu dela.

 

Rešenja izdaju: Ministarstvo za kulturu R Srbije, Ul.Vlajkovićeva 5, Beograd i Republički zavod za zaštitu spomenika, Ul. Radoslava Grujića 5, Beograd. Za korisnike sa teritorije Vojvodine Rešenje izdaje Pokrajinski sekretarijat za kulturu, Ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad.

7. Kopija potvrde o PIB registraciji.    
8. Ovlašćenje za potpis i preuzimanje ATA karneta.

 

U slučaju da ovlašćeno lice iz OP obrasca (direktor, predsednik, preduzetnik, vlasnik itd.) nije u mogućnosti da lično potpiše i podigne ATA karnet potrebno je da na memorandumu firme ovlasti osobu koja će to izvršiti ovlašćenjem “za potpis i preuzimanje karneta ”.

 

9. Ovlašćenje za Zastupnika.

 

Za zastupnika - osobe koje putuju i prijavljuju ATA karnet i robu carini na uvid, ovlašćeno lice iz OP obrasca daje na memorandumu firme ovlašćenje “da mogu zastupati ATA karnet u radu sa carinom.

10. Fotokopije  ličnih karata zastupnika
11. Dokaz o uplati (uplatnica ili overen izvod iz banke).
12. OP obrazac (Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje).
13. Za korisnike ATA karneta /autore umetničkih dela uz dokumentaciju priloziti kopiju rešenja o privremenom izvozu dela.

 

Rešenja izdaju: Ministarstvo za kulturu R Srbije, ul.Vlajkoviceva 5, Beograd i Republički zavod za zaštitu spomenika, Ul. Radoslava Grujića 5, Beograd. Za korisnike sa teritorije Vojvodine Rešenje izdaje Pokrajinski sekretarijat za kulturu, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad.

 

Zemlje članice ATA Karnet sporazuma

 

1. Albanija 38.Mauricijus
2. Alžir 39. Meksiko
3. Andora 40. Moldavija
4. Australija 41. Mongolija
5. Austrija 42. Nemačka
6. Belgija 43. Novi Zeland
7. Belorusija 44. Norveška
8. Bosna i Hercegovina 45. Obala Slonovače
9. Bugarska 46. Pakistan
10. Velika Britanija 47. Poljska
11. Gibraltar 48. Portugalija
12. Grčka 49. Rumunija
13. Danska 50. Rusija
14. Estonija 51. Senegal
15. Izrael 52. Sjedinjene Američke Države
16. Indija 53. Singapur
17. Iran 54. Slovačka
18. Irska 55. Slovenija
19. Island 56. Srbija
20. Italija 57. Tajland
21. Japan 58. Tunis
22. Južna Koreja 59. Turska
23. Južnoafrička Republika 60. Ujedinjeni Arapski Emirati
24.Kanada 61. Ukrajina
25.Kina 62. Finska
26.Kipar 63. Francuska
27.Letonija 64. Holandija
28.Liban 65. Hong Kong
29.Litvanija 66. Hrvatska
30.Luksemburg 67. Crna Gora
31.Madagaskar 68. Češka
32.Mađarska 69. Čile
33.Makao 70. Švedska
34.Makedonija 71. Švajcarska
35.Malezija 72. Španija
36.Malta 73. Šri Lanka
37.Maroko  

 

carnet_ata_4sp

ATA Karnet

Srbija je zemlja članica ATA karnet sporazuma koji omogućava prevoz opreme za snimanje bez ikakvih dodatnih troškova i papirologije, bez obzira da li putujete avionom ili kopnom.Pomoć pri izdavan...

BANKE

BANCA INTESA 
Milentija Popovića 7b, Beograd
Tel: +381 11 310 88 88

EUROBANK EFG 
Kolarčeva 3, Beograd
Tel: +381 11 33 2365, 333 2311

ERSTE BANK 
Bulevar oslobođenja 5, Novi Sad
Tel: +381 21 527 733,  423 910

HYPO ALPE-ADRIA-BANK 
Bulevar Mihajla Pupina 6
Tel: +381 11 222 6000, 0800 303 303

CRÉDIT AGRICOLE 
Braće Ribnikar 4-6, Novi Sad
Tel: +381 21 4876 876 4876 970

NLB BANKA 
Kralja Petra I 9, Beograd
Tel: +381 11 2225 100

RAIFFEISEN BANKA
Bulevar Zorana Đinđića 64a, Beograd
Tel: +381 11 320 2100,  320 2777

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
Bulevar AVNOJ-a 50a i 50b
Tel: +381 11 301 15 15, 301 15 55

VOLKSBANK 
Boulevard Mihajla Pupina 165g
Tel: +381 11 2013 200

banka

BANKE

BANCA INTESA  Milentija Popovića 7b, Beograd Tel: +381 11 310 88 88 EUROBANK EFG  Kolarčeva 3, Beograd Tel: +381 11 33 2365, 333 2311 ERSTE BANK  Bulevar oslobođenja 5, Novi Sad T...

Kurirske službe

DHL

DHL je prisutan u preko 220 zemalja i teritorija širom sveta, što ga čini najinternacionalnijom kompanijom na svetu. Sa preko 285.000 zaposlenjih, DHL nudi rešenja za skoro neograničen broj logističkih potreba.  U Srbiji DHL je prisutan od 1983. godine i nudi servise kao što su “Door to Door” hitna dostava, domaća i inostrana, “Import Express service” koji podrazumeva kupljenje pošiljke bilo gde u svetu i hitnu dostavu u Srbiji, uz pojednostavljeno carinjenje i dostavu, kao i svu lokalnu distribuciju i logistiku. Poučeni iskustvom u Srpskoj filmskoj industriji radom na nekoliko projekata kao logistički partner, DHL Serbia prepoznaje potrebe filmskih profesionalaca. Za vise informacija kontaktirajte : ivan.beljic@dhl.com  ili posetite sajt  www.dhl.rs.

DHL članovima Srpske filmske asocijacije nudi popust od 35% za sve pošiljke iz Srbije.

DHLDHL International Beograd
Adresa: Jurija Gagarina 36v,
11070 New Belgrade
Serbija
Telefon: +381 11 310 5500, fax: +381 11 310 5510
Email ivan.beljic@dhl.com
Web: www.dhl.rs

 

ODNESI DONESI

Proleterske solidarnosti 17, lokal 6, Novi Beograd
011/313-2020, 069 (odnesi) 636-374

POST EXPRESS 

Post Express Sector
Takovska 2, 11000 Beograd
Telefon: + 381 11 3 607 607
+ 381 11 32 21 910
+ 381 11 32 34 484

CITY EXPRESS

Kumodraška 240, 11010 Beograd
Telefon +381 011 3093000

DHL

Kurirske službe

DHLDHL je prisutan u preko 220 zemalja i teritorija širom sveta, što ga čini najinternacionalnijom kompanijom na svetu. Sa preko 285.000 zaposlenjih, DHL nudi rešenja za skoro neograničen broj lo...

LINKOVI

links

LINKOVI

Filmski centar Srbije - www.fcs.rsUdruženje liovnih umetnika, primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije - 

OPŠTE INFORMACIJE

 

Vremenske uslovi:

 

Ime: Republika Srbija
Jezik: Srpski
Glavni grad: Beograd
Površina: 88,361 km2 /34,116 sq mi
Stanovništvo: 7,334,935 (est. 2009)
Vremenska zona: GMT +1
Valuta: Srpski dinar(RSD)

Važni telefoni:

Pozivni broj: +381
Policija: 192
Vatrogasci: 193
Hitna pomoć: 194
Tačno vreme: 195
Pomoć na putu: 1987
Telefonski imenik: 11811
Obaveštenja: 19812

Praznici i neradni dani:

Januar 1 & 2 - Nova godina
Januar 7 - Pravpslavni Božić
Februar 15 - Dan državnosti
Maj 1 & 2 - Praznik rada
Pravoslavni uskrs - od Velikog Petka do drugog dana Uskrsa
Neradnim danima i praznikom otvorene su dežurne institucije i prodavnice

Komunikacije

Mobilni operateri:

064, 065, 066 MTS http://www.mts.telekom.rs/
062, 063 TELENOR http://www.telenor.rs/
060, 061 VIP http://www.vipmobile.rs/

Internet provajderi:

Bits - www.bitsyu.net
BeoTelNet - www.beotel.net
EUnet - www.eunet.rs
InfoSky - www.infosky.net
PTT Srbija Net - www.ptt.rs
SezamPro - www.sezampro.rs
SC Net - www.scnet.rs
Verat Net - www.verat.net
YUBC Net - www.yubc.net

general-info

OPŠTE INFORMACIJE

  Vremenske uslovi:   ♦ Ime: Republika Srbija ♦ Jezik: Srpski ♦ Glavni grad: Beograd ♦ Površina: 88,361 km2 /34,116 sq mi ♦ Stanovništvo: 7,334,935 (est. 2009)...

Osiguranje

Osnovna i jedina delatnost ACB Društva za posredovanje u osiguranju je posredovanje u osiguranju, savetovanje i pomoć u obradi šteta i proceni rizika i šteta. Posrednik (broker) u osiguranju posluje nezavisno od društava za osiguranje i radi u interesu klijenta koji ga angažuje za poslove posredovanja u osiguranju. Tim ACB-a u Srbiji zapošljava visoko obrazovane, iskusne i profesionalne kadrove, od kojih svi zaposleni koje rade sa klijentima poseduju licencu Narodne Banke Srbije za obavljanje poslova posredovanja u osiguranja.

 

ACB
Adresa: Skender-begova 3-3a
11000 Beograd,
Srbija
Tel: +381 11 7854 600
Kontakt: Dragan Odžaklijević, generalni direktor
Email dragan.odzaklijevic@acb.rs
Web: www.acb.rs
Ako ste član SFA, obavezno to napomenite pri kontaktiranju ACB osiguranja.

 

logo dunav osiguranje

 wiener logouniqagenerali osiguranje logo axa osiguranjeenergoprojekt logo

acb

Osiguranje

Osnovna i jedina delatnost ACB Društva za posredovanje u osiguranju je posredovanje u osiguranju, savetovanje i pomoć u obradi šteta i proceni rizika i šteta. Posrednik (broker) u osiguranju poslu...

Porez na dodatu vrednost

Pravo na odbitak prethodnog PDV u vezi prevoza, ishrane (keteringa) i smeštaja lica angažovanih na snimanju filma

Imajući u vidu da prikupljanje finansija, upravljanje vremenom i novčanim sredstvima tokom snimanja filma imaju značajnu ulogu za dobru organizaciju filmske produkcije i sam proces snimanja, pri planiranju budžeta svakog filmskog projekta posebnu pažnju treba posvetiti i troškovima koji su posledica nepostojanja mogućnosti za odbitak prethodnog (ulaznog) PDV. Advokatska kancelarija VUK Poreski advokati je dala aktuelni pregled mogućnosti da filmske produkcije odbiju prethodni PDV obračunat od strane prevozioca, dobavljača hrane i/ili pružaoca usluge smeštaja.

 1. Odbitak prethodnog PDV kod troškova prevoza i ishrane

Filmska produkcija nema pravo na odbitak prethodnog PDV po osnovu troškova za prevoz i ishranu (ketering), uključujući i piće, kako zaposlenih tako i drugih radno angažovanih lica.

Zakonom o PDV je nedvosmisleno propisano da obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu izdataka za prevoz zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica za dolazak na posao, odnosno odlazak s posla, kao i izdataka za ishranu, uključujući i piće, zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica, osim izdataka za ishranu, uključujući i piće, tih lica u ugostiteljskim objektima obveznika kada obveznik po tom osnovu naplaćuje naknadu.

Nedavno je i Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: „MF“) u vezi sa citiranom zakonskom odredbom objavilo svoje mišljenje od 29. jula 2020, kojim potvrđuje da obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog PDV po osnovu izdataka za ishranu i piće zaposlenih i drugih radno angažovanih lica. Ipak, kancelarija VUK Poreski advokati ukazuje da u navedenom mišljenju MF dodatno ističe da obveznik PDV koji se bavi izradom TV spotova ima pravo na odbitak prethodnog PDV po osnovu usluga stavljanja na raspolaganje osoblja, usluga iznajmljivanja pokretnih prikolica za odmor, pokretnih kuhinja, stolica i pokretnih toaleta, koje koristi na setovima prilikom snimanja TV spotova, uz ispunjenje svih propisanih uslova za ostvarivanje ovog prava. Smatraju i da bi navedeni stav MF trebalo da se primenjuje i u pogledu produkcija, koje se osim snimanjem TV spotova bave i drugim vrstama snimanja – TV reklama, filmova i dr. 

S druge strane, sa aspekta Zakona o porezu na dobit pravnih lica, advokatska kancelarija dodatno ukazuje da se izdaci na ime troškova ishrane i prevoza smatraju izdacima za reprezentaciju, ukoliko produkcija iste učini bez postojanja pravne obaveze da ih finansira, odnosno bez da se na to obavezala ugovorom, što je i MF potvrdilo svojim mišljenjem od 27. decembra 2016. godine. Dakle, ukoliko se sa određenim fizičkim licima (glumci, reditelji, tehničari i sl) zaključi ugovor o radnom angažovanju, kojim se preuzima obaveza da se tim licima tokom snimanja filma obezbedi ishrana i prevoz, s čim u vezi produkcija u poslovnim knjigama iskaže rashod, MF je mišljenja da se tako iskazan rashod priznaje u poreskom bilansu za svrhu utvrđivanja oporezive dobiti

U svakom slučaju, bez obzira da li se radi o troškovima koji se smatraju izdacima za prevoz i ishranu zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica, ili izdacima za reprezentaciju, filmska produkcija nema pravo na odbitak prethodnog PDV, te trošak na ime PDV u vezi sa prevozom i keteringom svakako treba uračunati u budžet projekta.

 1. Odbitak prethodnog PDV kod troškova smeštaja

Obveznik PDV (filmska produkcijska kuća) ima pravo da odbije prethodni PDV, koji je obračunat i iskazan u računu pružaoca usluge hotelskog smeštaja, pod uslovom da poseduje račun izdat u skladu sa Zakonom o PDV i pod pretpostavkom da postoji pravna obaveza filmske produkcijske kuće da licima angažovanim na snimanju filma obezbedi smeštaj, odnosno da je to ugovoreno. Dakle, pravo na odbitak prethodnog PDV zavisi isključivo od toga šta je predviđeno ugovorom koji produkcija zaključi radi angažovanja lica na snimanju filma, odnosno da li se produkcija obavezala da će obezbediti smeštaj o svom trošku.

Ukoliko takva obaveza nije predviđena ugovorom, ne postoji ni pravo na odbitak prethodnog PDV, jer se u tom slučaju izdaci za smeštaj smatraju izdacima za reprezentaciju, po osnovu kojih nema prava na odbitak prethodnog PDV, te u tom slučaju trošak na ime PDV u vezi sa smeštajem treba uračunati u budžet projekta

Ukoliko su filmske produkcijske kuće postupale suprotno gorenavedenim smernicama i mišljenjima MF, takve propuste bi mogle samoinicijativno da otklone, bez štetnih posledica, ali samo ukoliko to urade pre otpočinjanja poreske kontrole.

vat

Porez na dodatu vrednost

Pravo na odbitak prethodnog PDV u vezi prevoza, ishrane (keteringa) i smeštaja lica angažovanih na snimanju filmaImajući u vidu da prikupljanje finansija, upravljanje vremenom i novčanim sredstvi...

Transport

mape_linija_air_serbia-page-001                                      general_information

Avionom:

Aerodrom: Nikola Tesla Beograd - www.beg.aero

Nacionalna avio kompanija: Air Serbia www.airserbia.com

Internacionalne kompanije koje lete u Srbiju:

 

Adria Airways
Air Cairo
Aeroflot
Air France
Alitalia
Austrian Airlines
Croatia airlines
Etihad airways
Flydubai
Lufthansa
Lot Polish Airlines
Montenegro Airlines
Olympic Air
Swiss International
Tarom
Tunisair
Turkish Airlines

 

Low Cost kompanije koje lete u Srbiju:

 

Germanwings
Easy jet
Norwegian Air Shuttle
WizzAir

Autobusom:

Lasta
Srbija Tours International
Fudeks
Auto moto savez Srbije - AMSS -
Beogradska autobuska stanica

Gradski prevoz GSP "Belgrade"

Vozom:

Železnice Srbije

Brodom:

Luka Beograd
Hydrofoils
Jahting klub "Kej"
Brod "Sirona"
Euro metro na vodi
RTD "Zemun"
Marina "Nautec"
Danuvije

Rent-a-car:

Alamo
Auto-rent
Autotehna
Avaco
Avis
Axiom
Budget
Exclusive
Europcar
Hertz
Limo Top Service
Mastercar
Mobil & auto
Moris
National car rental
Omnibus
Primero
Sixt
VBI
VIP
Zim
Fudeks

 

Taxi servisi:

Alo taksi, 3564-555
Alfa taksi, 9807
Beotaksi, 970
Beogradski, 9801
Gold taksi, 9806
Žuti taksi, 9802
Lux taxi, 303-3123
Maksis taksi, 9804
Naksi taksi, 2157-668
NBA taksi, 3185-777
Palma taksi, 316-2020
Pepsi taksi, 488-2200
Pink taksi, 9803
Plavi taksi, 3555-999
Taksi Bell, 9808

mape_linija_air_serbia-page-001

Transport

                                       MORE

VALUTA

DINAR (RSD)

Prosečni kursevi:

  2018 2019 2020
USD 103,88 106,77 108,65
EUR 118,31 117,58 117,6
curency serbian dinar

VALUTA

DINAR (RSD)Prosečni kursevi: 201820192020USD103,88106,77108,65EUR118,31117,58117,6...

VIZE I RADNE DOZVOLE

Pre nego što isplanirate svoj dolazak u Srbiju molimo vas da pogledate aktuelnu proceduru i testove koji su potrebni za ulazak u zemlju tokom pandemije virusa COVID-19

BORAVIŠNE DOZVOLE

Ako je period snimanja duži od 90 dana, glumci i svi članovi ekipe, kao i tehničari, moraju imati dozvolu za privremeni boravak u Srbiji.

 • GDE: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Odeljenje za strance nadležno je za izdavanje dozvola za privremeni boravak.
 • KAKO: Strani državljanin koji podnosi zahtev za dozvolu privremenog boravka treba da dostavi opšte (lične) dokumente (pasoš, zdravstveno osiguranje, dokaz o mestu boravka, količini finansijskih sredstava) i dokumenta koja dokazuju razlog boravka u Srbiji. Kada su u pitanju članovi produkcijskog tima i / ili glumci, to je obično Ugovor o saradnji između međunarodnih i srpskih produkcijskih kuća i dokaz da se članovi ekipe nalaze u Srbiji da bi proizveli audio-vizuelno delo.
 • KOLIKO DUGO: Potrebno je oko 4 nedelje za dobijanje dozvole za privremeni boravak, od dana podnošenja zahteva za izdavanje dozvole. Svaki strani državljanin (dakle i članovi filmskih ekipa) koji boravi u Srbiji duže od 90 dana u roku od 6 meseci mora da dobije dozvolu za privremeni boravak, osim u slučaju da je potrebna viza pre dolaska u Srbiju.

 VIZE

Za boravak do 90 dana građanima sledećih zemalja nije potrebna viza za ulazak u Srbiju:

države članice EU, Albanija, Andora, Argentina, Australija, Bahrein, Bolivija, Bosna i Hercegovina, Brazil, Crna Gora, Čile, Island, Izrael, Japan, Južna Koreja, Kanada, Katar, Kostarika, Kuba, Kuvajt, Lihtenštajn, Meksiko, Moldavija, Monako, Mongolija, Norveška, Novi Zeland, Oman, Peru, SAD, San Marino, Sejšeli, Severna Makedonija, Singapur, Švajcarska, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Urugvaj, Vatikan, Velika Britanija

Državljanima Velike Britanije nije potrebna viza za ulazak u Srbiju za posete do 90 dana.

Za boravak do 30 dana građanima sledećih zemalja nije potrebna viza za ulazak u Srbiju:

Belorusija, Indija, Kazahstan, Kina, Rusija, Ukrajina

Za boravak do 90 dana građanima sledećih zemalja koji imaju diplomatski ili službeni pasoš nije potrebna viza za ulazak u Srbiju:

Alžir, Azerbejdžan, Ekvador, Egipat (samo diplomatski), Gruzija, Gvineja, Indija, Iran (30 dana), Jermenija, Laos (30 dana), Liban, Maroko, Pakistan (30 dana), Rusija, Severna Koreja, Venecuela, Vijetnam

 

Stranim državljanima kojima je potrebna viza za ulazak u Srbiju potrebna je sledeća dokumentacija:

 1. važeći pasoš (pacoš mora biti važeći najmanje 90 dana od dana izdavanja vize);
 2. pozivno pismo:
  • za privatnu posetu -pozivno pismo overeno od nadležnog organa Republike Srbije;
  • za poslovnu posetu - pozivno pismo kompanije u Srbiji;
  • za turističku posetu - potvrda turističke organizacije o plaćenom aranžmanu (vaučer ili druga potvrda o uplati);
 3. popunjen obrazac zahteva za vizu - (PDF);
 4. fotografija (dimenzija 3.5 h 4.5 cm);
 5. rezervacija povratne karte ili itinirer (kopija vozačke dozvole i osiguranje ukoliko se putuje automobilom);
 6. dokaz o posedovanju finansijskih sredstava za boravak u Srbiji;
 7. zdravstveno osiguranje;
 8. taksa za izdavanje vize.

Za izdavanje tranzitne vize potrebno je posedovanje vize države u koju se ulazi posle tranzita kroz Srbiju. Ukoliko viza za tu državu nije potrebna, neophodno je pružiti drugi dokaz o svrsi putovanja u datu zemlju.

Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije zadržavaju pravo da zatraže dodatnu dokumentaciju prilikom podnošenja zahteva za vizu. Nepotpuni zahtevi za vizu neće biti prihvaćeni.

Za više informacija u vezi sa izdavanjem viza potrebno je kontaktirati najbliže diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije.

Diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije:

Ministry of Foreign Affairs of Serbia
Kneza Miloša 24-26, 11000 Belgrade, Serbia
+381 11 3615 666, 3615 055, Fax: +381 11 3618 366
E-mail: smipdsik@eunet.yu
www.mfa.gov.rs

FRANCE
Ambassade De La République De Serbie
5, Rue Leonard de Vinci, 75016 PARIS
Phone +331 / 40-72-24-24, 40-72-24-10
E-mail: ambasadapariz@wanadoo.fr
www.amb-serbie.fr

GERMANY
Botschaft Der Republik Serbien
Taubert Strasse 18, D-14193 BERLIN
Phone +4930 / 895-77 -00, 895-77-0222
E-mail: info@botschaft-smg.de
berlin.mfa.gov.rs

UK
Embassy of the Republic of Serbia
28 Belgrave Square, LONDON SW1X 8QB
Phone +44 207 235 9049
E-mail: london@serbianembassy.org.uk
www.serbianembassy.org.uk

USA
Consulate General of the Republic of Serbia
62 West 45th Street, 7 Floor, NEW YORK, NY 10036
Phone: +991212/ 5964 241
E-mail: consulategeneralserbia@verizon.net
www.serbiaconsulatenyc.com

CANADA
Consulate General of the Republic of Serbia
377 Spadina Road, TORONTO Ontario M5P2V7
Phone +416 / 487-5776, 483-10-80
E-mail: gktoronto@rogers.com 
konzulat@gktoronto.com
www.gktoronto.com

AUSTRALIA
Consulate General of the Republic of Serbia
12, Trelawney Street, Woollahra, N.S.W.2025, SYDNEY
Phone +612 / 9362-46-37, 9362-30-03, 9362-46-38
E-mail: gkrssid@froggy.com.au

ITALY
Ambasciata Della Repubblica Di Serbia
Via dei Monti Parioli 20, 00197 ROMA
Phone +3906 / 320-07-96, 320-08-90,
E-mail: amb@ambroma.com

REPUBLIQUE TCEQUE
Ambassade De La République De Serbie
Mostecka 15, 118 00 Praha 1
Phone: +4202 / 57-53-20-75
E-mail: srbambacz@vol.cz 

HUNGARY
Embassy of the Republic of Serbia
Dozsa Gyorgy ut 92/b, H-1068 BUDAPEST VI
Phone +361 / 322-98-38, 342-85-12,
352-88-47, 322-14-36, 322-14-37, 342-0566
E-mail: budapest@amb.srbije.net
www.budapest.mfa.gov.rs

RADNE DOZVOLE

Glumcima i članovima autorskog tima nisu potrebne radne dozvole da bi snimali u Srbiji. Ostalim članovima ekipe radna dozvola je neophodna. Obično je potrebno oko dve nedelje za dobijanje radne dozvole. Nadležna institucija za izdavanje dozvola je Nacionalna služba za zapošljavanje.

Radna dozvola se može izdati na osnovu: (1) samozapošljavanja; (2) komitmenta; ili (3) zapošljavanja. Zavisno od osnova za izdavanje radne dozvole, potrebno je podneti različitu dokumentaciju Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Međutim, u svakom od ovih slučajeva obavezno je sklapanje ugovora između domaćeg producenta i stranog državljanina.

visa

VIZE I RADNE DOZVOLE

Pre nego što isplanirate svoj dolazak u Srbiju molimo vas da pogledate aktuelnu proceduru i testove koji su potrebni za ulazak u zemlju tokom pandemije virusa

VREME

Srbija je zemlja koja ima umereno-kontinentalnu klimu u kojoj se razlikuju 4 godišnja doba. Severnni deo Srbije i brdsko-planinska područja imaju kontinentalnu klimu , sa tipičnim hladnim zimama i toplim letima . Letnjih meseci , od juna do avgusta, preovladava mnogo Sunca i malo kiše . Padavina je umereno tokom cele godine , što podrazumeva i sneg tokom zime . Na planinama u toku zime ima dosta snega , a skijaška sezona generalno traje  od decembra do aprila . Sledeća tabela pokazuje prosečne mesečne temperature .

 

weather

VREME

Srbija je zemlja koja ima umereno-kontinentalnu klimu u kojoj se razlikuju 4 godišnja doba. Severnni deo Srbije i brdsko-planinska područja imaju kontinentalnu klimu , sa tipičnim hladnim zimama...